1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Djoesfit treden in
werking per 1 augustus 2022.

Algemene voorwaarden Djoesfit


Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Djoesfit een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument terzake van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en
de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
3. Het aanbod omvat ten minste:
– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het
aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
– op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond
van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of,
in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
– de huisregels.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van
een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid
om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument
eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een Overeenkomst van langere duur.
Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander
conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst
na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde
worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de
Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk
indien:
– de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg
van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken
van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en
serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen,
dan is van deze situatie geen sprake.
– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van
de abonnementsperiode
gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een
en ander conform lid 4 van dit artikel.
4. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk
afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3
bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van
langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte,
dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet
rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de
Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald.
8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de
bekendmaking te ontbinden. Het
vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct
voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot
ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer
c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten
of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten
of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van
drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer
zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd
is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de
Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname
wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een
Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid
gemaakte (buitengerechtelijke)
kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te
nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer
komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer
maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer
is beperkt tot het bedrag waarvoor
de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee
maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van
hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht
van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

nl_NL